Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

prof-Vasil-Dimitrov

Проф. д-р Васил Димитров

 • 1948 – Роден в гр. Хасково
 • 1973 – Завършва медицина в Медицински факултет на Медицинска академия, София
 • 1973 – Започва работа в Катедрата по алергология като стажант – асистент
 • 1974 – След конкурс става асистент в Катедрата по алергология
 • 1974-1991 – Последователно е: асистент, старши асистент и главен асистент в същата катедра
 • 1982-1983 – Шест месечна специализация във Франция по Клинична имунология /Prof. Cl. Griscelli, Necker – Enfants Malades, Paris/
 • 1986 – Защитава дисертация
 • 1991 – Хабилитиран
 • Член на Ръководството на Българското алергологично дружество
 • 1995 – Член на Етичния комитет в Александровска болница
 • 1996 – Втора специализация във Франция /Necker-Enfants Malades, Университет Rene Descartes,Paris V/
 • 1996 – Научен секретар на сп.”Алергология и астма”
 • 1997 – Началник отделение в Клиниката на Клиничния център по Алергология
 • 2000 – Зам. главен редактор на сп. „Българска медицина”
 • Член на Ред. съвет на сп. „Clinical Application of immunological investigations
 • 2000 – Ръководител на Клиничен център по алергология
 • 2000 – Ръководител на Клиника по алергология и астма
 • 2001 – Председател на Българското Дружество по Алергология
 • 2002 – Главен редактор на сп. „Алергии, хиперсензитивност, астма”
 • 2003 – Преизбран за Ръководител на Клиничния център по алергология
 • 2006 – Преизбран за Началник на Клиника по алергология и астма и Председател на Българското Дружество по алергология
 • 2006 – Член на Съвета на медицинска наука към МУ – София
 • 2007 – Преизбран за Ръководител на Клиничния център по алергология
 • 2008 – Преизбран за Началник на Клиника по алергология и астма
 • 2009 – Зам. ректор на МУ – София /СДО и УБК/
 • 2011 – Преизбран за Началник на Клиниката по алергология и астма в УМБАЛ „Александровска”
 • 2012 – Избран за Професор
 • 2012 – Преизбран за Зам. ректор на МУ – София
 • 2012 – Преизбран за Ръководител на Клиничния център по алергология
Клинични специалности:
 • Вътрешни болести от 1997г.
 • Клинична алергология от 1991г.
Членство в професионални организации:
 • Българско научно дружество по алергология от 1975г.
 • Съюз на учените в България от 1990г.
 • Европейска Академия по Алергология и Клинична Имунология EAACI от 1995г.
 • Европейско Респираторно Дружество ERS от 2002г.
Дейности като преподавател:
 • Лекции на студенти и лекари от СДО по Клинична алергология
 • Упражнения с лекари по Вътрешни болести
 • Изпити на студенти по Вътрешни болести – V курс и държавен изпит
 • Изпити на лекари за специалност по Вътрешни болести и по Клинична алергология
Участие в международни клинични проучвания:
 • Участие в 38 многоцентрови международни проучвания, проведени според изискванията на Добрата Клинична Практика /GCP/: 23 с бронхиална астма, 7 с алергичен ринит и 8 с ХОББ.
 • Сертификат за GCP – 27. 11. 2009 от Institute of Clinical Research, UK
Научни публикации:
 • 187 публикации в наши и чужди списания /18 в чужди списания с импакт фактор 29,36/ и 289 цитирания
 • Съавтор в 12 учебника и 8 монографии по вътрешни болести, алергология и клинична имунология и дерматология
 • Редактор на един учебник по вътрешни болести – „Вътрешни болести, том VI – Актуална терапия”
 • Автор на 3 учебника по Клинична алергология
 • Автор в 1 учебник по Фамилна медицина
 • 43 участия с доклади и постери в национални и международни конгреси и конференции
Владеене на чужди езици:
– Английски, френски и руски – писмено и говоримо