Българско Дружество по Алергология
Bulgarian Allergy Society

                       До членовете на Българско дружество по алергология

 Уважаеми колеги,

    В резултат на изпратените становища от Експертните съвети по Клинична алергология и по Пневмология и фтизиатрия до НЗОК, във връзка с лечението на тежката еозинофилна бронхиална астма, Надзорният съвет на НЗОК утвърди „Изисквания на НЗОК при лечение на тежка астма в извънболничната помощ”, в сила от 1 август 2019г.

    Изискванията са публикувани на сайта на НЗОК в линк: Лекарства, медицински изделия и храни ˃ подлинк: Изисквания за заболявания ˃ Заболявания по специалности ˃ Изисквания под № 15.

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=6ac5f60d-fefe-46a7-9add-420ffa8b46af

    Моля, да се запознаете внимателно с одобрените критерии за провеждане и контрол на лечението  с биологичните препарати  омализюмаб, меполизюмаб и бенрализюмаб при тежката еозинофилна бронхиална астма.

                                                                                        Поздрави

                                                                                         Богдан Петрунов